• Obr05
 • Obr06
 • Obr07
 • Obr08
 • Obr09
 • Obr10
 • Obr11
 • Obr12
 • Obr13
 • Obr14
 • Obr15
 • Obr16
 • Obr17
 • Obr18
 • Obr19
 • Obr20
 • Obr04
 • Obr01
 • Obr02
 • Obr03

Přípravná třída

Obecná charakteristika přípravné třídy

Třída byla zřízena podle pokynu zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (Školský zákon), ve znění pozdějším předpisů, dne 1. 9. 2010 na základě rozhodnutí Magistrátu města Ústí nad Labem a rozhodnutím ředitele školy.

Komu je určena přípravná třída

Zákon č.561/2004Sb., školský zákon

§47 Přípravné třídy základní školy

Obec, svazek obcí nebo kraj mohou se souhlasem Krajského úřadu zřizovat přípravné třídy základní školy pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky nebo děti s odloženou školní docházkou, které jsou sociálně znevýhodněné a u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 7 dětí. Maximální počet je 15 dětí.

O zařazování žáků do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení, které k žádosti přiloží zákonný zástupce. Obsah vzdělávání v přípravné třídě je součástí školního vzdělávacího programu.

Předpokladem zařazení dítěte do přípravné třídy je diagnostikování sociálního znevýhodnění u těchto dětí.

Co je sociální znevýhodnění?

§16 Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Sociálním znevýhodněním je pro účely tohoto zákona:

a)      rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy

b)      nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná výchova, nebo

c)      postavení azylanta, osoby požívající doplňkové ochrany a účastníka řízení o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky podle zvláštního právního předpisu.

 

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání - Modrá škola

 

ROZVRH DNE

Hodiny Činnosti, aktivita
6:00 – 8:15 družina
8:15 – 8:30 scházení dětí
8:30 – 9:15 komunikativní kruh, ranní pozdravení, písnička, kalendář přírody
  1. činnosti: didaktické hry, interaktivní didaktické hry, smyslové hry, procvičování mluvidel, pracovní listy
9:15 – 9:35 relaxace, svačina, hygiena
9:35 – 10:10 2. činnosti: matematické představy, rozumová výchova, jazyková výchova, výtvarná, hudební a pracovní výchova
10:10 – 10:30 relaxace, pitný režim
10:30 – 11:10 3. činnosti: literární výchova, dramatizace pohádek, individuální činnost, hry
11:10 – 12:10 příprava na pobyt venku, pobyt venku – pozorování přírody, využití průlezek, školní zahrady, návštěva knihovny, zverimexu apod.

2x týdně návštěva tělocvičny 

                                   

Řízené činnosti se střídají s relaxací a neřízenou hrou.

Veškeré pracovní listy jsou zařazovány pravidelně do desek a kdykoliv k nahlédnutí.

Konzultace s učitelkou kdykoliv před nebo po vyučování.

 

Do vzdělávání jsou zařazeny tematické dny:      

Kuchyňský den

Čertí rej

Vánoční besídka pro rodiče

Autoškola

Karneval

Čarodějnický rej

Návštěvy knihovny

Den matek s rodiči

Výlety po Ústí n. L. - ZOO, Větruše, atd.

 

Témata:

Září

Krteček jde do školy

Podtémata

 1. Naše školička – orientovat se ve škole, v novém prostředí, navazování kontaktů
 2. Kamarádi – přizpůsobit se, spolupracovat
 3. Moje rodina – osvojit si elementární poznatky o rodině
 4. Moje město – seznamovat se se svým městem

 

Říjen

Zajíček maluje podzim

Podtémata

 1. Na poli – rozvíjet a užívat všechny smysly
 2. Na zahradě – pochopit význam vitamínů v ovoci a zelenině
 3. V lese – překonávat různé překážky
 4. Barevný podzim – poznávat zákl. barvy a jejich odstíny

 

Listopad

Doktor Bolíto léčí

Podtémata

 1. Moje tělo – uvědomovat si vlastní tělo, osvojit si poznatky o těle
 2. Moje zdraví – probudit zájem o péči o své zdraví
 3. Počasí – chápat změny v přírodě na základě pozorování
 4. Oblékání – umět se oblékat vzhledem k ročnímu období a momentálnímu počasí

 

Prosinec

Z pohádky do pohádky

Podtémata

 1. Mikuláš – rozvíjet pohyb podle hudby, taneční krok
 2. Pohádky – procvičovat smysl pro dramatizaci, objevování pohádkových postav
 3. Vánoce – projevovat radost z možnosti obdarovat své blízké

 

Leden

Sněhuláček jede na hory

Podtémata

 1. Paní zima – rozvíjet pohybovou obratnost
 2. Zimní radovánky – zvládnout základní pohybové dovednosti
 3. Zimní hry a sporty – posilovat sebevědomí, radost ze zvládnuté činnosti
 4. Dopravní prostředky – uvědomovat si význam ukázněného jednání podle pravidel

 

Únor

Kašpárek připravuje karneval

Podtémata

 1. Náš den – formulovat otázky a odpovídat se správnou výslovností
 2. Předměty denní potřeby – obhájit svůj názor, přijmout jiný názor
 3. Masopust – rozvíjet kulturní společenské postoje
 4. Povolání – používat v řečovém projevu všechny druhy slov, výslovnost

 

Březen

Víla Amálka vítá jaro

Podtémata

 1. Jaro se probouzí – rozvíjet pohybové schopnosti s hudbou
 2. Jarní zahrada – objevovat úlohu člověka v péči o jarní přírodu
 3. Kniha – rozvíjet zájem o psanou podobu jazyka
 4. Velikonoce – seznámit se s lidovými tradicemi

 

Duben

Medvídek má rád zvířátka

Podtémata

 1. Domácí zvířátka – rozvíjet paměť při vyhledávání mláďátek
 2. Zvířata ve volné přírodě – procvičovat pozornost při práci s obrázky
 3. Zvířata v ZOO – seznámit se s exotickými zvířaty
 4. Ptáčci – učit se spolupracovat s ostatními

 

Květen

Rozkvetlá louka na zámku

Podtémata

 1. U nás doma – objevovat pevnost citových vazeb ke všem členům v rodině
 2. Moje maminka – objevovat citové vztahy k mamince
 3. Živá a neživá příroda – rozvíjet kultivovaný pohyb
 4. Naše zahrádka – upevňovat pocit sounáležitosti s přírodou

 

Červen

Neználek objevuje svět

Podtémata

 1. Den dětí – osvojovat si vztah ke všem dětem na planetě Zemi
 2. Naše planeta – objevovat krásy země, svého okolí a života na planetě zemi
 3. U vody – seznamovat se s významem vody pro život člověka
 4. Jedeme na výlet – umět řešit problémy, úkoly a situace, vymýšlet nápady

 

V přípravné třídě je kladen důraz na rozvoj samostatnosti, rozvoj tvořivosti a je respektována individualita dítěte. Děti pracují ve skupinkách, frontálně i individuálně. Preferovány jsou hravé a tvořivé činnosti. Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích v průběhu celého dne.

 

Oblasti a jejich cíle:

Dítě a jeho tělo

Dítě a jeho psychika

Dítě a ten druhý

Dítě a společnost

 

Co jsme letos udělali:

Fotografie z našich akcí najdete zde

Superstar 

Atletika

Pečení buchty z dýně

Návštěva zámku Ploskovice

Módní přehlídka

Strašidelný den

Vánoční besídka pro rodiče

Tři králové

Doprava

Masopust

Vaření

Kloboukový den

Velikonoční perníčky

Dílna s rodiči

Návštěva v ZOO

Čarodějnice

Pampalánie

Den matek