Projekty a programy

PROJEKTY DO KTERÝCH JE ŠKOLA V SOUČASNÉ DOBĚ ZAPOJENA ​

Školní Recyklační program Recyklohraní vznikl v září roku 2008 se záměrem podpořit environmentální výchovu v mateřských, základních a středních školách v České republice. Nad vznikem programu v roce 2008 převzalo záštitu MŠMT České republiky. Program je spolufinancován společnostmi, které se v České republice specializují na zpětný odběr a recyklaci, konkrétně jde o společnosti ECOBAT s.r.o. (zpětný odběr baterií) a ELEKTROWIN a.s. (zpětný odběr elektrozařízení).

Cílem projektu je prohloubit znalost žáků a studentů v oblasti předcházení vznikutřídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a drobných elektrozařízení. Od roku 2020 došlo k rozšíření o problematiku šetrné spotřeby vody a následně o téma klimatická změna

 

 

Číslo výzvy: 02_23_017
Název výzvy: VÝZVA Č. 02_23_17 AKČNÍ PLÁNOVÁNÍ V ÚZEMÍ – MAP

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/23_017/0008147

Zkrácený název projektu: MAP rozvoje vzdělávání pro SO ORP Ústí nad Labem IV

Datum zahájení a ukončení: 1. 12. 2023 - 31. 12. 2025 (25 měsíců)

 

 

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

 

 

  • Projekt SPOLEČNĚ NA MODRÉ ŠKOLE 

MŠMT podporuje školy s vyšším poměrem sociálně znevýhodněných žáků a řeší nerovnosti ve vzdělávání v souladu s cíli Strategie 2030+. Dané aktivity realizuje projekt "Podpora rovných příležitostí," který tím přispívá k implementaci Reformy 3.2.2 Národního plánu obnovy. V jeho rámci bude dlouhodobě metodicky podporováno nejméně 400 škol po celé ČR.

podporu škol snadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žákůpodporu škol snadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žákůDotace na základě této Výzvy je poskytována podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a vychází z investice Komponenty 3.2. Národního plánu obnovy.

Výzva je zaměřena na posílení školy jako instituce připravené na práci s žáky se sociálním znevýhodněním a heterogenními kolektivy obecně, a jako instituce zastávající respektované místo ve školské soustavě daného regionu. V návaznosti na podporu aktivit uvedených v odst. 4.2. a 4.3 Výzvy škola posílí roli přirozeného partnera rodin i dalších aktérů pečujících o děti a mládež. Cílem je zvýšení školní úspěšnosti těchto žáků, jejich motivace k učení a celkový well-being.

Finančním zdrojem pro realizaci podpory z Národního plánu obnovy jsou prostředky fondu Evropské unie – Next Generation EU.

Banner 

 

PREVENCE DIGITÁLNÍ PROPASTI A PODPORA VYBAVENÍ ŠKOL DIGITÁLNÍMI UČEBNÍMI POMŮCKAMI

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozděluje školám finanční prostředky od roku 2020 do roku 2026 na vybavení žáků digitálními technologiemi pro jejich rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí a na rozvoj digitálních kompetencí učitelů prostřednictvím Národního plánu obnovy v rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace.

Banner

 

 

Ukončené projekty a programy 

Národní plán doučování

Doučování z NPO bylo k 31. 8. 2023 ukončeno. NPD byl časově omezený do roku 2023, měl pomoci zmírnit negativní dopady výpadku prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19.

Banner

ŠABLONY ZNOVU NA MODRÉ ŠKOLE

Banner

 

tisk Tisknout   ↑ Nahoru