Přípravná třída

Obecná charakteristika přípravné třídy

Třída byla zřízena podle pokynu zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (Školský zákon), ve znění pozdějším předpisů, dne 1. 9. 2010 na základě rozhodnutí Magistrátu města Ústí nad Labem a rozhodnutím ředitele školy.

Komu je určena přípravná třída

Zákon č.561/2004Sb., školský zákon
§47 Přípravné třídy základní školy

Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

V souladu s § 47 odst. 2 školského zákona rozhodne ředitel základní školy o zařazení dítěte do přípravné třídy na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení.

Kritéria přijetí do přípravné třídy pro školní rok 2022/2023

1. Dítě s povoleným odkladem povinné školní docházky s trvalým pobytem v obvodu základní školy. 

2. Dítě s povoleným odkladem povinné školní docházky s trvalým pobytem na území Ústí nad Labem z jiného školského obvodu.

3. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s trvalým pobytem v obvodu základní školy. 

4. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s trvalým pobytem na území Ústí nad Labem z jiného školského obvodu. 

V případě, že počet dětí splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přípravné třídy, bude pořadí stanoveno losem. 

Žádosti k přijetí do přípravné třídy s požadovanou dokumentací se budou přijímat ode dne zápisu k povinné školní docházce. 

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání - Modrá škola

 

ROZVRH DNE

Hodiny Činnosti, aktivita
6:00 - 8:15 Družina
8:15 - 8:30 Scházení dětí
8:30 - 9:15

komunikativní kruh, ranní pozdravení, písnička, kalendář přírody
1. činnosti: didaktické hry, interaktivní didaktické hry, smyslové hry, procvičování mluvidel, pracovní listy

9:15 - 9:35

relaxace, svačina, hygiena

9:35 - 10:10 2. činnosti: matematické představy, rozumová výchova, jazyková výchova, výtvarná, hudební a pracovní výchova
10:10 - 10:30 relaxace, pitný režim
10:30 - 11:10

3. činnosti: literární výchova, dramatizace pohádek, individuální činnost, hry

11:10 - 11:20

příprava na pobyt venku, pobyt venku – pozorování přírody, využití průlezek, školní zahrady, návštěva knihovny, zverimexu apod.

2x týdně návštěva tělocvičny                                    

Řízené činnosti se střídají s relaxací a neřízenou hrou.

Veškeré pracovní listy jsou zařazovány pravidelně do desek a kdykoliv k nahlédnutí.

Konzultace s učitelkou kdykoliv před nebo po vyučování.

Do vzdělávání jsou zařazeny tematické dny:

 • Kuchyňský den
 • Čertí rej
 • Vánoční besídka pro rodiče
 • Autoškola
 • Karneval
 • Čarodějnický rej
 • Návštěvy knihovny
 • Den matek s rodiči
 • Výlety po Ústí n. L. - ZOO, Větruše, atd.

Témata:

Září

Krteček jde do školy

Podtémata

 1. Naše školička – orientovat se ve škole, v novém prostředí, navazování kontaktů
 2. Kamarádi – přizpůsobit se, spolupracovat
 3. Moje rodina – osvojit si elementární poznatky o rodině
 4. Moje město – seznamovat se se svým městem

Říjen

Zajíček maluje podzim

Podtémata

 1. Na poli – rozvíjet a užívat všechny smysly
 2. Na zahradě – pochopit význam vitamínů v ovoci a zelenině
 3. V lese – překonávat různé překážky
 4. Barevný podzim – poznávat zákl. barvy a jejich odstíny

Listopad

Doktor Bolíto léčí

Podtémata

 1. Moje tělo – uvědomovat si vlastní tělo, osvojit si poznatky o těle
 2. Moje zdraví – probudit zájem o péči o své zdraví
 3. Počasí – chápat změny v přírodě na základě pozorování
 4. Oblékání – umět se oblékat vzhledem k ročnímu období a momentálnímu počasí

Prosinec

Z pohádky do pohádky

Podtémata

 1. Mikuláš – rozvíjet pohyb podle hudby, taneční krok
 2. Pohádky – procvičovat smysl pro dramatizaci, objevování pohádkových postav
 3. Vánoce – projevovat radost z možnosti obdarovat své blízké

Leden

Sněhuláček jede na hory

Podtémata

 1. Paní zima – rozvíjet pohybovou obratnost
 2. Zimní radovánky – zvládnout základní pohybové dovednosti
 3. Zimní hry a sporty – posilovat sebevědomí, radost ze zvládnuté činnosti
 4. Dopravní prostředky – uvědomovat si význam ukázněného jednání podle pravidel

Únor

Kašpárek připravuje karneval

Podtémata

 1. Náš den – formulovat otázky a odpovídat se správnou výslovností
 2. Předměty denní potřeby – obhájit svůj názor, přijmout jiný názor
 3. Masopust – rozvíjet kulturní společenské postoje
 4. Povolání – používat v řečovém projevu všechny druhy slov, výslovnost

Březen

Víla Amálka vítá jaro

Podtémata

 1. Jaro se probouzí – rozvíjet pohybové schopnosti s hudbou
 2. Jarní zahrada – objevovat úlohu člověka v péči o jarní přírodu
 3. Kniha – rozvíjet zájem o psanou podobu jazyka
 4. Velikonoce – seznámit se s lidovými tradicemi

Duben

Medvídek má rád zvířátka

Podtémata

 1. Domácí zvířátka – rozvíjet paměť při vyhledávání mláďátek
 2. Zvířata ve volné přírodě – procvičovat pozornost při práci s obrázky
 3. Zvířata v ZOO – seznámit se s exotickými zvířaty
 4. Ptáčci – učit se spolupracovat s ostatními

Květen

Rozkvetlá louka na zámku

Podtémata

 1. U nás doma – objevovat pevnost citových vazeb ke všem členům v rodině
 2. Moje maminka – objevovat citové vztahy k mamince
 3. Živá a neživá příroda – rozvíjet kultivovaný pohyb
 4. Naše zahrádka – upevňovat pocit sounáležitosti s přírodou

Červen

Neználek objevuje svět

Podtémata

 1. Den dětí – osvojovat si vztah ke všem dětem na planetě Zemi
 2. Naše planeta – objevovat krásy země, svého okolí a života na planetě zemi
 3. U vody – seznamovat se s významem vody pro život člověka
 4. Jedeme na výlet – umět řešit problémy, úkoly a situace, vymýšlet nápady

V přípravné třídě je kladen důraz na rozvoj samostatnosti, rozvoj tvořivosti a je respektována individualita dítěte. Děti pracují ve skupinkách, frontálně i individuálně. Preferovány jsou hravé a tvořivé činnosti. Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích v průběhu celého dne.

Oblasti a jejich cíle:

 • Dítě a jeho tělo
 • Dítě a jeho psychika
 • Dítě a ten druhý
 • Dítě a společnost

Co jsme letos udělali:

Fotografie z našich akcí najdete zde

tisk Tisknout   ↑ Nahoru