Informace pro žáky a rodiče 9. ročníku

INFORMACE PRO VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁKY A JEJICH RODIČE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLU

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky:

1. termín:

  • 13. 4. 2023 – pro čtyřleté obory vzdělání
  • 17. 4. 2023 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

2. termín:

  • 14. 4. 2023 – pro čtyřleté obory vzdělání
  • 18. 4. 2023 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

2. - 15. 1. 2023 - talentové zkoušky do oboru vzdělávání s talentovou zkouškou

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu:

1. termín: 10. 5. 2023

2. termín: 11. 5. 2023

Tyto termíny se nevztahují na obory vzdělání se závěrečnou zkouškou, obory vzdělání s výučním listem, obory zkráceného studia (kde lze konat přijímací zkoušku v období od 22. 4. do 30. 4. 2023 podle §60b odst. 1 školského zákona).

  • Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami upraví ředitel školy, na které se jednotná zkouška koná, podmínky v příjímacím řízení podle platného doporučení školského poradenského zařízení.

1) Kritéria pro přijetí na střední školu stanoví ředitel střední školy

2) Přihlašování ke studiu na střední škole

Na přihlášce může uchazeč uvést dvě školy, na které se hlásí. Do přihlášky uchazeč uvede název a adresu školy a kód a název oboru vzdělání. Vyplněnou přihlášku uchazeč okopíruje a obě identická vyhotovení uchazeč a zákonný zástupce podepíší. Vyplněnou a podepsanou přihlášku zašle uchazeč školám uvedeným v přihlášce. 

  • Na přihlášce bude uveden souhlas uchazeče se zpracováním údajů Centrem.

Uchazeči jsou povinni předat správně vyplněnou a podepsanou přihlášku ke studiu na SŠ nejpozději do 1. března 2023Dodržení termínu pro odevzdání správně vyplněné přihlášky řediteli školy je zásadní a při nedodržení termínu a chybném vyplnění náležitostí přihlášky nemusí ředitel střední školy přihlášku uchazeče v rámci 1. kola přijímacího řízení akceptovat.

Do 30. 11. 2022 - podat přihlášku do oboru s talentovou zkouškou. 

3) Konání jednotných testů

Ředitel školy zašle uchazečům pozvánku k vykonání jednotné zkoušky v řádném termínu nejpozději 14 dnů před termínem této zkoušky. Pro náhradní termín pak ředitel školy zašle pozvánku uchazečům nejpozději do 7 dnů před termínem určeným pro jeho konání.

4) Didaktické testy jednotné přijímací zkoušky

Didaktické testy jednotné přijímací zkoušky se konají z předmětu matematika a její aplikace a předmětu český jazyk a literatura.

5) Výsledky přijímacího řízení

Vyhlášení výsledku přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů je formou vydání seznamu přijatých uchazečů.  Rozhodnutí o nepřijetí zasílá střední škola doporučeně poštou; rozhodnutí, které nelze doručit, se ukládá na poště po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené.

6) Potvrzení nástupu na SŠ – odevzdání zápisového lístku

Zápisový lístek (ZL) obdrží žáci zároveň s přihláškami – ZL slouží k potvrzení nástupu na střední školu, na doručení ZL na střední školu je 10 pracovních dnů od rozhodnutí o přijetí. Pokud žák neodevzdá ZL v zákonné lhůtě, rozhodnutí o jeho přijetí pozbývá právní platnosti. ZL nelze vyžádat zpět, pokud ho žák odevzdá na střední školu, novela školského zákona to neumožňuje. Výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné (novela § 60a odst. 7 školského zákona). Dokladem pro vydání zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání. Přitom není rozhodující, ve kterém kole přijímacího řízení byl na základě odvolání přijat. Žákem střední školy se uchazeč stává prvního dne školního roku, pro nějž byl přijat do oboru vzdělání a pro který předložil škole zápisový lístek.

V PŘÍPADĚ NEÚSPĚCHU V 1. KOLE

Odvolání - proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí; odvolání je možno podat teprve poté, kdy ředitel střední školy rozhodnutí již vydal (tzn. buď předal písemné vyhotovení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání k odeslání, nebo si je zletilý uchazeč/zákonný zástupce nezletilého uchazeče osobně převzal ve střední škole nebo vyzvedl na poště) odvolání musí být podepsáno zákonným zástupcem nezletilého uchazeče nebo zletilým uchazečem.

2. kolo přijímacího řízení

Ředitel střední školy k naplnění stavu žáků může vyhlásit další kola přijímacího řízení, přičemž postupuje obdobně jako v prvním kole s výjimkou povinnosti stanovit 2 termíny přijímací zkoušky. Pro další kola přijímacího řízení se přijímací zkouška koná v termínech stanovených ředitelem školy, nejdříve však 14 dní po vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení. Pozvánku k přijímací zkoušce pro další kola přijímacího řízení zasílá ředitel školy nejpozději 7 pracovních dnů před termínem konání přijímací zkoušky. Pokud ředitel školy vyhlásí další kola přijímacího řízení, oznámí krajskému úřadu počet volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání. Krajský úřad neprodleně zveřejní přehled středních škol s údaji o počtu volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup.

tisk Tisknout   ↑ Nahoru