Třídní schůzky

Zveme rodiče a zákonné zástupce na třídní schůzky, které proběhnou 23. 11. 2022 od 17.00 hodin.

Od 21. 11. se mění školní řád. 

Na základě doporučení Odboru sociálních věcí a Odboru přestupkových agend bylo třeba do ŠŘ zanést problematiku vysoké omluvené absence z důvodu možných podezření na skryté záškoláctví. 

3. 4. Povinnosti zákonných zástupců

1. Zajistit žákovu řádnou a pravidelnou docházku do školy a v případě žákovy nepřítomnosti zajistit jeho řádnou omluvu a informovat školu o důvodech takové nepřítomnosti. Důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování je třeba doložit nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka osobně, telefonicky, emailem, nebo prostřednictvím elektronické žákovské knížky.

V případě, že žák zamešká v jednom pololetí školního roku 150 omluvených hodin v Přípravné třídě a  na I. stupni a 200 hodin na II. stupni, bude zahájeno jednání se zákonnými zástupci tohoto žáka.

Škola vyzve prokazatelným způsobem zákonné zástupce k jednání. Pokud zákonný zástupce uspokojivě nevysvětlí důvody absence, nebo se na jednání opakovaně nedostaví, svolá škola výchovnou komisi se zákonnými zástupci k podání vysvětlení důvodů absence. Nedojde-li ke zdůvodnění, nebo se situace nezlepší, předá škola podnět k šetření Odboru sociálních věcí případně  Odboru přestupkových agend.

tisk Tisknout   ↑ Nahoru