• Obr05
 • Obr06
 • Obr07
 • Obr08
 • Obr09
 • Obr10
 • Obr11
 • Obr12
 • Obr13
 • Obr14
 • Obr15
 • Obr16
 • Obr17
 • Obr18
 • Obr19
 • Obr20
 • Obr04
 • Obr01
 • Obr02
 • Obr03

Vzdělávání na dálku

 

Příprava na přechod na případné vzdělávání na dálku jedné nebo více tříd

Dle zákona č. 349 ze dne 20. srpna 2020, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů byla stanovena zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách.

Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny žáků z nejméně jedné třídy ve škole, poskytuje škola dotčeným, žákům vzdělávání distančním způsobem.

(2) Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem.

(3) Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem. Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám, žáka pro toto vzdělávání.

PŘÍPRAVA NA PŘECHOD NA PŘÍPADNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DÁLKU JEDNÉ NEBO VÍCE TŘÍD

V případě, že je nařízením karantény, nebo mimořádnými opatřeními KHS nebo opatřeními MZd znemožněna osobní přítomnost žáků  ve škole, pak mohou nastat následující situace:

A) prezenční výuka

V případě, že se opatření či karanténa týká pouze omezeného počtu žáků, který nepřekročí více jak 50 % žáků konkrétní třídy, pokračuje výuka těch, kteří zůstávají ve škole, běžným způsobem. Škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem a postupuje jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomni ve škole, např. z důvodu nemoci. Pokud to organizační možnosti školy dovolí, poskytneme dotčeným žákům studijní podporu na dálku formou zaslání výukových plánů, úkolů apod., a to na školním webovém portálu Podpora výuky.

B) smíšená výuka

V případě, že se onemocnění či karanténa týká více jak 50 % žáků konkrétní třídy, je škola povinna DISTANČNÍM způsobem vzdělávat žáky, kterým je zakázána účast na prezenční výuce. Ostatní žáci pokračují v PREZENČNÍM vzdělávání. Distanční způsob výuky bude probíhat formami stanovenými v krizovém plánu školy. Krizový plán školy bude zpracován na základě dotazníkového šetření mezi zákonnými zástupci našich žáků, tak, abychom mohli přizpůsobit distanční výuku jak individuálním podmínkám jednotlivých žáků, tak také personálním a technickým možnostem školy. O tomto způsobu výuky budete včas informováni.

              Zachování prezenční výuky pro ostatní  žáky se bude v jednotlivých případech lišit:

 • možné je např. pokračovat ve výuce ve standardním režimu,
 • upravit rozvrh dle možnosti přítomných pedagogů. Preferuje se, aby žáci nebyli rozřazováni do jiných tříd       

C) distanční výuka

Pokud je z důvodu nařízení karantény nebo kvůli mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd zakázána přítomnost žáků ve škole alespoň jedné celé třídy, škola poskytuje pro tuto třídu vzdělávání výhradně distančním způsobem. Ostatní třídy se vzdělávají dále prezenčním způsobem. 

Pokud je zakázána přítomnost všech žáků přechází na distanční výuku celá škola.

 

KONKRÉTNÍ PODMÍNKY A OPATŘENÍ PŘI PŘECHODU NA VZDĚLÁVÁNÍ NA DÁLKU V ŽŠ PALACHOVA

Smíšená a distanční výuka se řídí podle rozvrhu hlavních předmětů. Výchovy se nevyučují a řeší se formou projektů, referátů a samostatných prací. Při smíšené a distanční výuce jsou úkoly žákům zadávány v průběhu hodin stanovených rozvrhem, nebo nejpozději v den, kdy výuka daného předmětu proběhla.  Bude se jednat o zasílání tištěných materiálů, pokynů k samostatné práci s učebními texty, on-line přenos prezenční výuky či nejrůznější formy synchronní i asynchronní formy on-line výuky. Distanční způsob vzdělávání bude respektovat aktuální zdravotní stav a individuální podmínky konkrétních žáků.

„Offline“ žákům budou materiály předávány formou tištěných materiálů prostřednictvím recepce školy případně pomoci NNO např. Člověk v tísni, nebo prostřednictvím telefonické komunikace.

Vzdělávací obsah pro vzdělávání na dálku vychází ze ŠVP Modrá škola, důraz klademe na klíčové učivo, rovnoměrně rozložíme výuku nové látky v jednotlivých předmětech.

Žákům poskytujeme zpětnou vazbu, upřednostňujeme formativní zpětnou vazbu, vedeme žáky k sebehodnocení, pracujeme na udržení a posílení vnitřní motivace žáků k učení.

Komunikační nástroje:

Uvnitř organizace

– pro komunikaci mezi zaměstnanci využíváme e-mail, Bakaláře, WhatsApp (Palachova official),  Microsoft Teams

Se žáky

- pro smíšenou a distanční výuku využíváme aplikace vhodné pro individuální konzultace nebo komunikaci s malou skupinou studentů (např. Skype, Messenger, WhatsApp), pro větší počet studentů používáme Microsoft Teams , Google classroom nebo jiné, již osvědčené způsoby online výuky

S rodiči

- pro komunikaci s rodiči využíváme Bakaláře, e-mail, telefony, aplikace Skype, Messenger, WhatsApp, webovou a Facebookovou stránku školy

Pro offline žáky a rodiče využíváme předávání tištěných materiálů prostřednictvím recepce školy případně pomoci NNO např. Člověk v tísni, pokud je to možné, udržujeme telefonickou komunikaci.