• Obr05
 • Obr06
 • Obr07
 • Obr08
 • Obr09
 • Obr10
 • Obr11
 • Obr12
 • Obr13
 • Obr14
 • Obr15
 • Obr16
 • Obr17
 • Obr18
 • Obr19
 • Obr20
 • Obr04
 • Obr01
 • Obr02
 • Obr03

Creative Connections

Mezinárodní projekt LLP Creative connections (Tvořivá propojení)

Creative Connections, 517844-LLP-2011-UK-Comenius-CMP/EACEA

Zahájení projektu: leden 2012

Ukončení projektu: červenec 2014

 

Účastníci projektu:

 1. Roehampton University, London, United Kingdom
 2. Karlova univerzita v Praze, Pedagogická fakulta, Čeká republika
 3. National College of Art Design, Dublin, Ireland
 4. Viana do Castelo Polytechnic Institute, Viana do Castelo, Portugal
 5. Universitat de Barcelona, Spain
 6. The University of Lapland, Rovaniemi, Finland

Vedoucí projektu za ČR: doc. Dr. Marie Fulková, Ph.D.

Realizační tým: Mgr. Lucie Jakubcová, Ph.D., Mgr. Helena Kafková; PhDr. Leonora Kitzbergerová, Ph.D., Mgr. Erika Grendelová, KVV, ing. Tomáš Sankot, SIT.

Rozšířený tým: PaedDr. Helena Hazuková, CSc., Mgr. Tomáš Komrska, Bc. David Madar, Mgr. Alena Wegerová, Bc. Kasia Twarog,  Mgr. Jana Kerhartová, PhDr. Věra Uhl - Skřivanová, Ph.D.

 

 

Téma a cíle projektu:

Tématem projektu je reflexe různých pohledů na evropské občanství a potencialita  pedagogického využití tohoto tématu v mezipředmětových vazbách, jmenovitě ve výtvarné výchově a občanské výchově. Vycházíme ze stanoviska Evropské rady, pro kterou Výchova demokratického občana (průřezové téma v RVP pro ZŠ) hraje klíčovou roli v jejích záměrech a směřování (2009) „…vybavit mladé lidi a dospělé dovednostmi a znalostmi, které jim umožní se aktivně podílet na demokratickém životě a ověřovat svá práva a povinnosti.“ Zjistili jsme, že existují organizace (např. Global Gateway), které zprostředkovávají propojení mezi školami v Evropě, ale neexistuje žádná platforma, která by cíleně využívala umění a zaměřovala se tak na vytváření diskuze o tématech vztahujících se konkrétně ke kultuře, identitě a občanství.

Z toho důvodu si v projektu si klademe následující otázky: Co je evropská identita a jak se může projevovat? Kdo je Evropan? Jak pojmy Evropa, subjektivita, identita, stát, občan, kultura, umění chápou žáci? Jakou roli hraje Evropa v současném politickém, kulturním a uměleckém dění? Jakou roli mají obrazy ve zprostředkovávání informací? Jaké obrazy ovlivňují naše představy a naše postoje k Evropě? Jak mohou žáci rozvíjet své jazykové a kulturní kompetence?

Cílem projektu je prostřednictvím interaktivních webových stránek (tzv. The Connected Gallery) otevřít a zprostředkovat tvůrčí debatu o těchto tématech, a to mezi žáky a jejich školami v Evropě. Komunikace o těchto otázkách by měla probíhat prostřednictvím vlastní výtvarné  a multimediální  tvorby žáků a prostřednictvím interpretace a kritické reflexe vizuálních uměleckých děl a dalších kulturních artefaktů.  Jsme přesvědčeni, že v projektu žáci i učitelé dostanou možnosti propojit vlastní výtvarnou tvorbu a s rozvojem komunikačních dovedností (výtvarné výpovědi  budou hlavní součástí webových stránek a komentáře žáků budou přeloženy vždy do všech šesti jazyků), možnost formulovat svou občanskou pozici v evropském kulturním kontextu a dále možnost její kritické reflexe - možnost kriticky nahlédnout  své postoje, hodnoty, názory.

Projekt si také klade za cíl podpořit a inspirovat učitele v jejich práci a poskytnout jim otevřené a podnětné prostředí pro sdílení a zdokonalování  profesních zkušeností napříč evropskými zeměmi.

Charakteristika spolupráce se školami:

Projekt je koncipován pro první a druhé stupně základní školy. Základní tým je tvořen  učiteli ZŠ a  učiteli Katedry výtvarné výchovy PedF UK. Z  každé  země se zúčastní čtyři školy, z každé školy pak 2 až 3 učitelé (výchova k občanství, výtvarná výchova, anglický jazyk nebo jiný jazyk). Společně s kolegyněmi z Katedry VV vytvářejí přípravy na výuku, realizují výuku, reflektují a vyhodnocují výuku. Samozřejmě mají plnou autonomii v rozhodování o formách a metodách výuky. Práce v projektu by také měla sloužit vyučujícím jako podpora v dalším vzdělávání, seznamování s novými trendy v pedagogice, výtvarném a kulturním vzdělávání a rovněž v jazykovém vyučování (metoda CLIL).

Katedra VV nabízí také propojení na další odborníky, např. v oblasti jazykového vyučování a v oblasti oborových didaktik (výtvarná výchova,  anglický jazyk, IT, filosofie výchovy, kulturní vzdělávání).  

 

Návaznost projektu: http://www.image-identity.eu/

 

 

V Praze dne 10. 2. 2012

 

Za český projektový tým

Doc. PhDr. Marie Fulková, Ph.D., vedoucí projektu

Mgr. Lucie Hajdušková, Ph.D., administrátorka projektu

 

Univerzita Karlova v Praze

Pedagogická Fakulta

Katedra Výtvarné výchovy